Status zawodu zaufania publicznego nadaje się profesjom polegającym na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Praca, którą wykonuje tłumacz przysięgły jest zajęciem wiążącym się z wysoką odpowiedzialnością. Dlatego każdy tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego.

Zgodnie z orzeczeniem TK z 2 lipca 2007 r., „»Zawód zaufania publicznego« to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji”.

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Zasady wykonywania zawodu tłumacza reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z tą ustawą tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby. Może również sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby. Tłumacz przysięgły wykonuje także tłumaczenia poświadczone ustne w różnego rodzaju instytucjach państwowych, np. w sądach, prokuraturze, na policji, oraz w urzędach administracji państwowej (USC, urząd celny).

Obowiązek potwierdzenia odpowiednich kwalifikacji, określone przepisami formy wykonywania zawodu, szczególna więź z klientem, dostęp do informacji prywatnych przedsiębiorcy albo osoby fizycznej, związanie tajemnicą zawodową, kierowanie się w pracy etyką zawodową nadają tłumaczom przysięgłym status osoby zaufania publicznego.

Osoby z tymi uprawnieniami obowiązuje Kodeks Tłumacza Przysięgłego określający zasady etyki zawodowej oraz przedstawiający podstawowe reguły praktyki zawodowej.

O odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych świadczy najdobitniej rota ślubowania składanego przed Ministrem Sprawiedliwości: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.