Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego. Najprościej rzecz ujmując, jest to jednostka określająca ilość tekstu umownie odpowiadającego jednej stronie danego dokumentu, przy czym nie należy mylić strony (obliczeniowej) tłumaczenia poświadczonego ze stroną fizyczną dokumentu – np. przekazany do przekładu akt notarialny może liczyć 6 stron fizycznych, jednak po przeliczeniu może się okazać, że wychodzi nawet 14 stron obliczeniowych tłumaczenia poświadczonego. Strona obliczeniowa tłumaczenia wskazuje na liczbę znaków (tworzących słowa), które tłumacz musi przełożyć na wybrany język i stanowią nakład jego pracy.

W przypadku tłumaczeń poświadczonych strona (obliczeniowa) tłumaczenia wynosi 1125 zzs (znaków ze spacjami) – jest to wielkość odgórnie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia  2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (z późn. zm.):

„§ 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

  1. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.”

W przypadku dokumentów opatrzonych pieczęciami firmowymi czy imiennymi, podpisami, zabezpieczającymi znakami wodnymi, mającymi znaczenie merytoryczne grafikami, kodami kresowymi czy naklejkami potwierdzającymi autentyczność, należy również przełożyć ich treść na język docelowy, co wpłynie na ostateczną liczbę znaków tłumaczenia. Są to z reguły elementy graficzne na dokumentach przekazywanych w formie papierowej, niewidoczne jako znaki w plikach edytowalnych, które tworzy się specjalnie w celu wyceny dokumentów przesłanych w formie skanu za pomocą specjalnych konwerterów i które służą później tłumaczowi jako podstawa do sporządzenia przekładu. Stąd też finalna liczba stron tłumaczenia poświadczonego będzie oparta na liczbie znaków przekładu wykonanego na język docelowy.

Do określenia liczby znaków korzysta się najczęściej z wbudowanego w program MS Word narzędzia Recenzja – Statystyka wyrazów. Po uruchomieniu omawianej funkcji pojawia się  następujące okno (przykład):

Na powyższym przykładzie łatwo można zauważyć różnicę w liczbie znaków (bez spacji) oraz liczbie znaków (ze spacjami), która ostatecznie ma przełożenie na ilość czasu potrzebnego na przetłumaczenie całego dokumentu oraz na cenę tłumaczenia. Mimo, ze spacja jest znakiem, którego nie widać, bez spacji niekończące się ciągi znaków byłyby nieczytelne. Dlatego wlicza się jest do ogólnej liczby znaków. To samo dotyczy cyfr, które tłumacz musi przerobić na format docelowy. Przykładowo zapis kwoty 3.729.658,29 zł w języku polskim będzie wyglądał w języku angielskim tak: PLN 3,729,658.29. Konwersja i formatowanie, obróbka graficzna pliku, przeklejanie obrazków, tabele dwujęzyczne w przypadku obrazów nieedytowalnych itp. stanowią dodatkowe usługi, które mogą wpłynąć na końcową cenę, ponieważ stanowią dodatkowy nakład czasu i pracy tłumacza.

Dlatego podając przez telefon orientacyjną liczbę znaków, pamiętaj zawsze o podaniu znaków ze spacjami i koniecznie określ, czy dokument zawiera pieczęcie i inne ważne elementy graficzne. A najlepiej przesłać od razu mailem skan dokumentu doświadczonemu tłumaczowi do dokładnej wyceny.